Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. De inschrijving voor de CEO Summit 2023 houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.ceosummit.be. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het betreffende evenement,. Door de inschrijving voor dit evenement en het bezoek van deze website verklaart de inschrijver voor het evenement, de bezoeker van deze website (hierna ‘Klant’, ‘u’ of ‘uw’ genoemd) zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.Wij houden het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Wijzigingen zullen op deze website openbaar worden gemaakt. Elk nieuw bezoek aan deze website en elke nieuwe bestelling, aankoop en/of overdracht van tickets of andere producten of diensten op www.ceosummit.be zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden.

   

  ASD Consult bv
  Boskant 62
  2460 Lichtaart
  België

  info@ceosummit.be

  +32 (0)495 228 446
  BTW BE 0448.041.119

  Bankgegevens: BE60 4089 0246 9170 / BIC KREDBEBB

 

Informatie

 1. Wanneer wij informatie verstrekken in het kader van het betreffende evenement, bijvoorbeeld op onze website of op onze sociale media, proberen wij dit zo accuraat mogelijk te doen. Wij kunnen geen garantie geven met betrekking tot de accuraatheid van deze informatie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor enige schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt in het kader van het evenement.Het betreffende evenement, en de inschrijving ervoor, kunnen informatie bevatten van derden zoals partners, alsook verwijzingen naar websites, sociale media en diensten van derden. Wij controleren de inhoud van die websites, sociale media en andere producten en diensten van derden niet en kunnen ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Bovendien impliceert een verwijzing naar of opname van informatie van derden ook niet dat wij akkoord gaan met zulke inhoud.

 

Aankoopvoorwaarden

 1. De inschrijving wordt gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De inschrijving wordt pas aanvaard na ontvangst van de correcte betaling. De inschrijving wordt geannuleerd indien de betaling niet binnen de aangegeven betalingstermijn is gebeurd. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de Klant. Identiteitscontrole van de inschrijver door de organisator is mogelijk. Door inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor de inschrijving voor de CEO Summit 2023 geldt geen herroepingsrecht of recht van afstand. U kan niet afzien van de inschrijving.
 1. Annulatie is mogelijk tot 1 augustus. Bij annulatie tot 15 augustus wordt 50% van het inschrijvingsgeld teruggestort. Na 15 augustus wordt in geen geval terugbetaald, ook niet bij onderbreking, wijziging, stopzetting, overmacht of afgelasting.
 1. De inschrijving wordt per e-mail bevestigd,

 

Toegangsvoorwaarden

 1. De inschrijving voor de CEO Summit 2023 is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden zonder onze voorafgaande toestemming.

 

Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen voortvloeiende uit onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of enige andere maatregel die de organisatie van het evenement neemt of die aan de organisatie van het evenement opgelegd wordt, bv. owv openbare orde, terrorisme (-dreiging), overmacht. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk, aansprakelijk of verplicht gehouden worden om de inschrijving geheel of gedeeltelijk terug te betalen ingeval van gehele of gedeeltelijke onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of andere maatregel. Indien wij, niettegenstaande onderhavige algemene voorwaarden, beslissen om de inschrijving geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dan wel verplicht worden de inschrijving geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zal deze terugbetaling geschieden voor de inschrijfprijs exclusief service/administratie/verzendings/betalingskosten.
 1. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop de organisatie van het evenement geen controle kan uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, lokale autoriteiten, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen, lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van internet, elektriciteit en telecommunicatie), gebrek aan of onmogelijkheid om voldoende bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport en andere vormen van overmacht en acties van derden, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.
 1. Indien en voor zover wij op welke grond ook toch aansprakelijk zouden gesteld worden voor enige schade in hoofde van de inschrijver voor de CEO Summit 2023, zal deze aansprakelijk te allen tijde en niettegenstaande enig andersluidend beding beperkt zijn tot de rechtstreekse schade. De inschrijver gaat ermee akkoord dat zij desgevallend enkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de directe schade die zij geleden hebben. Iedere indirecte schade of gevolgschade wordt hierbij uitgesloten.
 1. Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de vijf dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt en dit bij ter post aangetekend schrijven naar ASD Consult bv, Boskant 62 te 2460 Lichtaart.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

 1. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens enkel in het kader van de inschrijving voor het betreffende evenement. Uw persoonsgegevens zulen niet worden doorgegeven aan derden die niet behoren tot de organisatie van de CEO Summit 2023. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met dit privacybeleid en geeft u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming om de u betreffende persoonsgegevens te vergaren en te verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden. Wij verzamelen en verwerken volgende gegevens, op de hierna beschreven wijze:
 1. – Identificatiegegevens. Gegevens waarmee u zichzelf registreert en waarmee wij u uniek kunnen identificeren ten opzichte van andere gebruikers, zoals uw e-mail. Tijdens uw registratie en aanmelding naar aanleiding van de inschrijving voor de CEO Summit kunnen ook uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en andere gegevens door ons worden verwerkt of verzameld;
  – Uitdrukkelijk opgegeven gegevens. Wij verwerken ook gegevens die door u uitdrukkelijk opgegeven worden, hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij via de sociale media profielen, hetzij via websites en sociale media van onze partners en evenementen;
  – Wij behouden ons het recht om uw beeltenis te gebruiken in de eventbrochure en om na de CEO Summit 2023 foto’s en filmmateriaal met eventueel uw beeltenis te gebruiken om verslag uit te brengen van het event in de sociale media en in persorganen allerhande. U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van uw betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek richten via info@ceosummit.be.

 

Finale bepalingen

 1. Falen of vertraging bij uitoefening door ons van een recht krachtens deze algemene voorwaarden of een contract of een wettelijke bepaling zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze algemene voorwaarden of een contract aantasten of wijzigen.
 1. Indien één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig bevonden worden, neemt dit niet de nietigheid van de andere clausules of van deze algemene voorwaarden in het algemeen met zich mee; in dat geval zullen de nietige clausules gewijzigd worden in rechtsgeldige clausules die in overeenstemming zijn met de door ons beoogde rechtsgevolgen op het moment van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 1. Deze algemene voorwaarden, alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van Turnhout.